16 Kasım’da Frankfurt’ta: SESİNİ YÜKSELT!

sesini yükselt-16.11-2019

Kadına yönelik şiddete, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı SESİNİ YÜKSELT!

Göçmen Kadınlar Birliği olarak 16 Kasım 2019 Cumartesi günü, Ka- dına yönelik şiddete, ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı „Sesini yükselt“ sloga- nıyla bir kültür festivali düzenliyoruz. Şenliğimize kadın örgütleri ve sen- dika temsilcilerinin yanı sıra, Alma- nya’nın dört bir yanındaki derneklerimizden kadınlar katılacak. Festivalimizde üye derneklerimizin kültürel performanslarına ek olarak, Türkiye’den Luxus grubu ve Berlin’den DJ Ipek yer alacak.

(Tanıtım broşürü için buraya tıklayın.)

Kurulduğumuz 2005 yılından bu yana, göçmen kadınların eşit ve bağımsız katılımlarını, birbirleriyle barışçıl ve dayanışma içinde, ayrımcı- lığa ve dışlanlamaya karşı birlikte mü- cadelesini savunduk. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı çıktık, yaşamın bütün alanlarındaki sorunlarımıza sö- mürüye, eşitsizliklere karşı çalışmalar sürdürdük.

Şiddete hayır!
Kadına yönelik şiddet, insan ha- klarının ihlalidir. Nerede ve hangi se- beplerden dolayı olursa olsun. Ama ne yazık ki; kadına yönelik şiddet ür- kütücü oranlarda artıyor. Avrupa’da, her üç kadın da fiziksel veya cinsel şiddet mağduru olmuştur. Kadına yö- nelik şiddet, bütün toplumlarda kadın ile erkek arasında eşitsiz toplumsal, yasal, geleneksel ilişkilerden ve kadın- ların ikinci cins sayılmasından kaynaklanıyor ve bu nedenle evrensel bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Kadına yönelik şiddet savaşlarda, doğurganlığa yapılan müdahalelerde, göç ve sığınmacı politikalarında, namus ci- nayetlerinde, tecavüzlerde açıkça yaşanıyor. Ayrıca kadınlar için en büyük tehlikelerden biri de, kendile- rini en güvende hissetmeleri gereken yerde, evlerinin içinde. Kadına yönelik şiddete neden olan ve onu meşru kılan ataerkil düşünce ve güç odaklarına karşı istikrarlı bir mücadele zorunludur. Göçmen Kadınlar Birliği olarak kuruluşumuzdan bu yana şid- detin bütün biçimleriyle ve nedenleriyle mücadele ediyoruz.

Irkçılığa geçit yok!
Irkçılık ve ayrımcılık propagan- dası yapan partilerin siyaset ve top- lumda giderek daha fazla alan bulduğu zamanlarda, popülist propa- gandaya karşı seslerimizi yükseltirken, mültecilerle değil, savaşlar, açlık ve yoksulluk başta olmak üzere iltica nedenleriyle mücadele eden bir politi- kanın çağrısı yapıyoruz.

Ayrımcılığa hayır!
Arjantin’de, Brezilya’da ve İta- lya’da “Ni una Menos”, ABD’de “Kadın Yürüyüşleri” veya Polonya’da Siyah Protesto geçen yıllarda kadınla- rın sokaklara taşan öfkesine sadece birkaç örnektir. İspanya’da, İsviçre’de daha iyi bir gelecek için 2019’da yüz- binlerce kadın sokaklara döküldü. Al- manya’da da, 8 Mart 2019’da, , binlerce kadın, ücret eşitsizliği ve sö- mürüye, ayrımcılık ve dışlanmaya karşı sokaklara çıktı.

Eşitlik istiyoruz!
Son yıllarda, dünyada kadınlar ta- leplerini daha yüksek sesle dile geti- riyor. Protesto ve direnişlerdeki artış, adil ve demokratik bir toplum için arzu ile birlikte kendi kaderini belir- leme ve eşit haklar arzusunu göster- mektedir.

Kutlamamızla kadına yönelik şid- dete, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı se- simizi çıkarmak istiyoruz!

Frankfurt’taki festivalimize, tüm kadınları, kız kardeşlerimizi, dostları- mızı, meslektaşlarımızı davet ediyo- ruz.

Sen de sesini yükselt!

 

, ,