Eşitsizliğin bütün boyutlarına karşı mücadele edilmeli!

Kadın ve genç kızlar açısından Milenyum’un (bin yıl) gelişme hedeflerinde yaşanan zorluklar ve başarılar, konusu, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Hakları Komisyonu’nun, New York’da gerçekleştirilen 58. toplantısında değerlendirildi. Toplantı, 21 Mart’ta sonuç bildirgesinin kabul edilmesi ile sona erdi. Toplantıya Almanya hükümet delegasyon üyesi olarak katılan Brigitte Triems’in değerlendirmesi şöyle; Kadınlar gelişmenin itici gücüdür Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonu’nun diğer toplantılarında olduğu gibi bu yıl da, 1995’de Pekin’de yapılan 4.Dünya Kadın Konferansı’nda kararlaştırılan eylem platformu onaylandı. Sonuç bildirgesinde, Pekin Eylem Platformu’nun hedeflerinin tamamının hayata geçirilmesinin uluslararası gelişme hedefleri açısından en önemli katkı olduğu ifade ediliyor ve „kadınlar gelişmenin itici gücüdür“ deniyor. 2015’te yapılacak 59. BM Kadın Hakları Komisyonu toplantısında, eylem platformunun hedeflerinin hayata geçirilip geçirilmediği bir kez daha gözden geçirilecek. Milenyum hedefleri tutturulamadı Milenyum hedefleri göz önüne alındığında, hedeflere yönelik başarıların düşük olduğu ifade ediliyor. Cinsel eşitlik konusundaki başarısızlığın diğer bütün Milenyum hedeflerinin geliştirilmesini olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Bu konuda komisyonun önemli tespitlerinden birisi; dünya çapındaki ekonomik kriz ve bununla birlikte sosyal alanda yaşanan kısıtlamalar, yoksulluğun kadınlaşmasını geliştiriyor. Çalışma yaşamında cinsiyete bağlı ayrımcılık sürerken, aynı işi yapan kadın ve erkek gelirleri arasındaki gelir farkı daha da büyüyor. Ayrımcı yasa ve uygulamalar Özel öneme sahip olan ise, Komisyonun, insan haklarının yanı sıra kadın ve genç kızların temel özgürlüklerinin evrenselliğine ve bölünmezliğine vurgu yapması. Bu noktada, 1994’teki Kahire Dünya Nüfus Konferansı’ndan çıkan sonuçlara atıfta bulunuluyor. Sonuç bildirgesinde, kadın ve erkekler arasındaki güç dengelerinin eşitsizliğinin ve kaynaklara ulaşmadaki eşitsizlik ve haksızlıkların, kadın ve genç kızların yeteneklerinin gelişememesinin önünde önemli bir etken olduğuna vurgu yapılıyor. Bununla birlikte kadın ve genç kızların gelşimleri önünde en büyük engellerin, ayrımcı yasalar ve uygulamalar, toplumsal normlar ve duruşlar, geri gelenekler ve cinsiyetçi beklenti ve önyargılar olduğu ifade ediliyor. Cinsiyet eşitsizliğinin bir çok kritik yönünün ve kadınların gelişimlerinin, Milenyum hedefleri içerisinde yeterince dillendirilmediği ve ele alınmadığı için, komisyon geniş çaplı bir kampanya öneriyor. Özellikle kadın ve genç kızlara yönelik şiddet, kadın ticareti, zorla evlendirmeler ve ücretlendirilmeyen işler (çocuk bakımı, aile ve hasta bakımı), ücret eşitsizliği ve düşük ücretli işler konularında kampanya öneriliyor. Bunun dışında kadınların cinsel ve doğurganlık sağlıkları ve hakları güçlendirilmeli ve kadınların karar mekanizmalarında daha sık görev almalarını teşvik etmek de teşvik programı arasında. „cinsel eşitsizliklerin bütün boyutlarına karşı mücadele edilmediği sürece, kadın ve kızların insan haklarını ve eşitliğini gerçekleştirmek olanaksız“, deniyor BM Kadın Hakları Komisyonu sonuç bildirgesinde. Aile biçimlerinde, cinsel tercihlerde ve cinsel kimliklerde uzlaşma Sonuç bildirgesi, bazı konularda uzlaşmacı karaktere sahip. Örneğin muhafazakar ülkelerin kadın temsilcileri, farklı aile biçimlerinin, cinsel tercih ve kimlik yüzünden dışlanma konularının sonuç bildirgesine alınmamasına ön ayak oldular. Eşitlik konusu 2015 sonrası ajandasında bağımsız bir hedef olmalı Komisyon, sonuç bildirgesinde sivil toplum örgütlerinin, kadın örgütlerinin ve gruplarının eylemleriyle kadınların ihtiyaçlarını ifade etmek açısından önemli görevler yerine getirdiklerini dile getirerek, bu kesimlere verdiği önemi dile getirdi. Ayrıca BM üyesi ülkelere sivil kadın gruplarını desteklemesi ve teşvik etmesi yönünde çağrıda bulundu. Komisyon ayrıca, BM’den ve üye ülkelerden, 2015 sonrası ajandasına yönelik olarak, hedeflerin hayata geçirilmesi için sistematik bir program oluşturmalarını, kadın-erkek eşitliğini ana maddelerden birisi olarak gündemde tutmalarını ve gelişmeleri izlemelerini talep etti.

Kaynak: http://www.frauenrat.de

 

Kadın Sayı 23 2014

,